Villkor för publicering på Dataföreningen i Sveriges innovationsplattform DF Input 

(villkor för användningen av Wide Ideas finns längre ner)

Allmänt
Dessa villkor gäller mellan dig publicerar ett lösningsförslag på Dataföreningens innovationsplattform DF Input och Dataföreningen i Sverige (”Dataföreningen”). Du godkänner dessa villkor genom att kryssa i en ruta och försäkrar därmed även att du läst villkoren.

Särskilda villkor för logotype-tävling
För bidrag tlll utmaningen ”Ny logotype DF Sverige” finns särskilda villkor som du godkänner i och med medgivandet till villkoren för kontot som helhet.

Tävlingsregler
Lösningsförslaget ska vara kopplat till en av Dataföreningen på DF Input publicerad utmaning. Deltagare har rätt att publicera flera lösningsförslag per utmaning. Det är kostnadsfritt att delta. Sista dag för deltagande anges på Dataföreningens webbsidor för utmaningar, dfs.se/utmaningar.

För respektive utmaning finns en ansvarig kurator, utsedd av ordföranden för Dataföreningen i Sverige. Det publicerade lösningsförslaget kommer att hållas tillgängligt på DF Input under den tidsperiod som anges i utmaningen. Deltagare som har publicerat ett lösningsförslag ansvarar för att information i lösningsförslaget är korrekt samt att lösningsförslaget inte gör intrång i utomståendes rättigheter.

Dataföreningens medlemmar kommer under den period som lösningsförslaget är publicerat på DF Input ha möjlighet att utvärdera lösningsförslaget, föreslå förbättringar och rösta fram lösningsförslaget som bästa lösningsförslag.

Vinnande lösningsförslag kan komma att realiseras, beroende på förutsättningar och omfattning.

Val av vinnande lösningsförslag
Ansvarig kurator kommer att utse det bästa (i undantagsfall de bästa) av samtliga publicerade lösningsförslag (”Innovation”). Med ”Innovation” avses även förbättringar och vidareutveckling av det lösningsförslag som vunnit. Kuratorns beslut är slutligt och går inte att överklaga. Följande tre kriterier kommer att tas i beaktande vid utseende av Innovation: (i) Dataföreningens medlemmars röster, (ii) användbarhet, och (iii) grad av innovation.

Om ditt lösningsförslag blir utsett till Innovation kommer Dataföreningen att kontakta dig senast en månad efter att tidsperioden som anges i utmaningen har löpt ut, på den e-mailadress som finns registrerat för ditt medlemskap i Dataföreningen. Innovation kommer att offentliggöras på Dataföreningens hemsida.

Äganderätt till lösningsförslag
Alla immateriella rättigheter, inkluderande – men inte begränsat till – texter, know how, dokumentation, konstruktioner, koncept, data, mjukvara, processer, metoder eller tekniker som ingår i lösningsförslagen tillfaller Dataföreningen i Sverige.

Personuppgiftshantering
Eventuella personuppgifter som lämnas inom ramen för publiceringen av lösningsförslagen behandlas av Dataföreningen, som är personuppgiftsansvarig. Personuppgifterna kommer att användas i syfte att administrera tävlingen och bara vara registrerade under den tid som krävs för detta syfte samt, om du vinner, för att därefter hantera föreningens relation med dig rörande Innovationen.

Du har rätt att när som helst utan kostnad begära att få information om de personuppgifter som vi behandlar om dig. Denna information kan fås genom att lämna eller skicka en skriftlig, egenhändigt undertecknad begäran om information till oss på nedan kontaktuppgifter. Du kan även begära att uppgifterna rättas, blockeras eller raderas om de behandlas i strid med personuppgiftslagen.

Kontaktuppgifter
Dataföreningen i Sverige
Maria Cummings
maria.cummings@dfs.se
08-587 434 02
Dataföreningen i Sverige
Fleminggatan 7
112 26 Stockholm

Användarvillkor för WIDE

Dessa villkor beskriver den information som vi samlar in kring ditt användande samt hur den används och delas.

Vilka typer av information samlar vi in?

Dina aktiviteter i WIDE och information som du lämnar.
När du registrerar dig som användare i WIDE så ger du ditt samtycke till att vi inom ramen för PUL(Personuppgiftslagen) lagrar ditt namn, mailadress och senast använda IP-adress. Vi samlar även annan information kring din användning, t.ex. när du skapar objekt eller kommunicerar med andra. Detta kan omfatta information i eller om det innehåll du delar med dig av, exempelvis platsen för ett foto eller datum då en fil skapades. Vi samlar in information om hur du använder WIDE, exempelvis vilken typ av innehåll du visar eller engagerar dig i, eller hur ofta och länge aktiviteten pågår.

Andras aktiviteter och information som de lämnar.
Vi samlar in information om andras användning och den information som andra delar med sig av när de använder WIDE.

Dina nätverk.
Vi samlar in information om de personer du har kontakt med och hur du samverkar med dem, exempelvis vilka personer du kommunicerar mest med.

Information om enheter.
Vi samlar in information från och om de datorer, telefoner eller andra enheter som du använder WIDE ifrån. Detta för att vi ska kunna tillhandahålla konsekvent information på alla dina enheter. Här är några exempel på information om enheter som vi samlar in:

  • Kännetecken som operativsystem, hårdvaruversion och enhetsinställningar,
  • Enheters placering, inklusive specifika geografiska platser, exempelvis via signaler från GPS, Bluetooth eller WiFi.
  • Mottagningsinformation, som namnet på din mobiltelefonoperatör eller internetleverantör, typ av webbläsare, språk och tidszon, mobiltelefonnummer och IP-adress.

Hur använder vi den här informationen? 

Tillhandahålla, förbättra och utveckla WIDE.
Vi kan leverera WIDE och personanpassa innehållet tack vare den här informationen, eftersom den ger oss inblick i hur du använder och interagerar med tjänsten och de personer och saker du samverkar med och är intresserad av.

Vi använder också informationen för att förstå och säkerställa att vi utvecklar WIDE i rätt riktning samt för felsökning.

Kommunicera med dig.
Vi använder din information för att kunna kommunicera med dig och informera dig om våra regler och villkor. Vi använder dessutom din information för att kunna svara dig när du kontaktar oss.

Främja säkerhet och trygghet.
Vi använder den information vi har för att kunna verifiera konton och aktiviteter, och för att främja säkerhet och trygghet i och utanför WIDE, exempelvis genom att undersöka misstänkt aktivitet eller överträdelse av våra regler och villkor. Vi jobbar hårt för att skydda ditt konto med hjälp av kompetenta tekniker, automatiserade system och avancerad teknik. Vi erbjuder dessutom säkerhetslösningar som är lätta att använda och som ytterligare ökar säkerheten för ditt konto.

Hur delas den här informationen?

Personer som du delar och kommunicerar med.
All information du delar och kommunicerar i WIDE är offentlig för de användare som också är inbjudna till WIDE. Använder ni WIDE helt öppet, utan några säkerhetsskydd, så kan även informationen ses och nås via sökmotorer på nätet. Om din arbetsplats också har valt att använda WIDE:s api så kan din information även bli tillgänglig genom detta.

Ny ägare hos oss.
Om äganderätten eller kontrollen över hela eller delar av WIDE förändras kan vi komma att överföra informationen om dig till den nya ägaren.

Leverantörer och andra partner.
Vi överför information till leverantörer och andra partners som stödjer vår verksamhet runt om i världen genom att exempelvis tillhandahålla infrastrukturtjänster, analysera hur våra tjänster används, mäta effektiviteten, tillhandahålla kundservice, underlätta betalningar eller genomföra akademisk forskning och enkätundersökningar. Dessa partner måste följa strikta sekretesskrav i enlighet med denna datapolicy och de avtal vi ingår med dem.

Hur kan jag hantera eller radera information om mig?

Vi lagrar data så länge det är nödvändigt för att tillhandahålla WIDE till dig och andra, inklusive de som beskrivs ovan. Den information som är kopplad till ditt konto bevaras så länge WIDE används av din arbetsplats, även om du eller din arbetsgivare valt att stänga ner ditt konto.

Hur besvarar vi juridiska frågor och förebygger skada?

Vi kan få åtkomst till, lagra och dela din information som svar på en juridisk anhållan (som husrannsakan, domstolsbeslut eller stämning) om vi i god tro uppfattar att lagen föreskriver att vi ska göra det. Det kan innefatta att svara på juridisk anhållan från jurisdiktioner utanför USA när vi i god tro uppfattar att svaret krävs enligt lag i den jurisdiktionen, påverkar användare i den jurisdiktionen och följer internationellt erkända standarder. Vi kan också få åtkomst till att lagra och dela information när vi i god tro uppfattar att det är nödvändigt att: upptäcka, förhindra och hantera bedrägeri och annan illegal aktivitet, för att skydda oss själva, dig och andra, inklusive som en del av undersökningar, eller för att förhindra dödsfall eller risk för kroppsskada. Exempelvis kan vi tillhandahålla information till tredjepartspartners om ditt kontos tillförlitlighet för att förhindra bedrägeri och missbruk i och utanför våra tjänster. Information som vi får om dig kan kommas åt och behållas under en förlängd tidsperiod om den är föremål för en juridisk förfrågan eller förpliktelse, statlig undersökning eller undersökningar som gäller möjliga överträdelser av våra villkor eller riktlinjer eller på annat sätt för att förhindra skada. Vi kan också behålla information från konton som inaktiverats för överträdelser av våra villkor i minst ett år för att förhindra upprepat missbruk eller överträdelse av våra villkor.

Så här meddelar vi dig om ändringar i denna policy

Vi kommer att meddela dig innan vi genomför väsentliga ändringar av våra användarvillkor och ge dig möjlighet att granska den reviderade versionen innan du fortsätter att använda WIDE.